Swiss Engineering and Swiss Design

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, ” Gebruiksvoorwaarden”) regelen de relatie tussen u en Mitipi Website (de “Site”), Mitipi Mobiele Applicaties, Mitipi Hardware Apparaten (het “Product”), en elk ander Mitipi merkaanbod (samen de “Dienst”) dat door Mitipi AG (“Mitipi”, “ons”, “wij”, of “onze”) wordt geëxploiteerd. De gebruiker van de door Mitipi aangeboden Diensten erkent en aanvaardt deze algemene voorwaarden.

Eigenaar van Mitipi en gerelateerde diensten

 

Mitipi AG

BlueFactory, Passage du Cardinal 11, 1700 Fribourg, Zwitserland

BTW: CHE-356.372.981

 

get@mitipi.com

 

Informatie over Mitipi

De door de Eigenaar aangeboden Dienst stelt de Gebruiker in staat een reeks technologische hulpmiddelen te gebruiken en hulp te krijgen bij het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsperceptie.

 

Gebruik van de online Diensten aangeboden op de Mitipi app

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de op de Mitipi-app aangeboden online diensten, waarvan het gebruik op eigen risico plaatsvindt en volledig onder zijn verantwoordelijkheid valt.

De Eigenaar is slechts een technische leverancier van de Diensten en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat de Gebruiker ervan maakt, noch zal de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de doelen van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

 

Inhoud aangeboden door de Gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en die van derden die zij delen via de Mitipi-app, die zij uploaden en plaatsen op of via de Mitipi-app, of die zij op enige andere wijze overdragen. Gebruikers bevestigen dat zij alle noodzakelijke toestemmingen hebben van derden van wie zij gegevens en/of inhoud delen met de Eigenaar en vrijwaren hierbij de Eigenaar voor elke aansprakelijkheid of claim die tegen de Eigenaar ontstaat in verband met illegale verspreiding van inhoud van derden of onwettig gebruik van de Service.

 

De Eigenaar voert geen toezicht uit op de inhoud die door Gebruikers of door derden wordt aangeleverd, maar zal wel actie ondernemen als er klachten van Gebruikers worden ontvangen of als er bevelen worden uitgegeven door de openbare autoriteiten met betrekking tot inhoud die als beledigend of illegaal wordt beschouwd.

 

Rechten op door gebruikers verstrekte inhoud

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u ons kosteloos het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op en via de Dienst. U behoudt al uw rechten op alle Diensten die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die uw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

 

Inhoud afkomstig van derden

De Eigenaar voert geen toezicht uit op de inhoud of de links die door derden worden aangeboden vóór hun publicatie op de Mitipi-app. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden wordt geleverd of voor de beschikbaarheid ervan.

 

Diensten verleend door derden

De gebruiker kan gebruik maken van diensten of inhoud van derden die in de Mitipi-app zijn opgenomen, maar hij moet op de hoogte zijn van de voorwaarden van deze derden en er toestemming voor hebben gegeven. In geen enkel geval zal de Eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de correcte functionaliteit of beschikbaarheid, of beide, van diensten van derden.

 

Registratie

Om de Dienst of een deel ervan te gebruiken, moeten de Gebruikers zich op een waarheidsgetrouwe en volledige manier registreren door alle vereiste gegevens te verstrekken in het relevante registratieformulier. De Gebruikers moeten ook het Privacybeleid en deze Algemene Voorwaarden volledig aanvaarden. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun inloggegevens.

De Eigenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, openbaarmaking, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden, om welke reden dan ook, van de toegangsgegevens van de Gebruiker.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of van onbevoegd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten rusten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de nodige toestemming, of een naam die anderszins beledigend, ordinair of aanstootgevend is.

 

 

 

Verwijderen van gebruikersaccounts en stopzetten van accounts

Geregistreerde Gebruikers kunnen op elk moment hun account opzeggen en het gebruik van de Dienst stopzetten, via de interface van de Mitipi-app of door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor, zonder beperking van schending van de Voorwaarden door de Gebruiker, de account van de Gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te heffen of te annuleren.

 

Verantwoordelijkheden en plichten van de gebruiker

De Gebruiker heeft de verplichting om de realiteit van de door De Dienst aangeboden simulatieactiviteiten te controleren volgens zijn voorkeuren. De gegenereerde simulatieactiviteiten kunnen door Mitipi worden gehost en in een apparaat worden geïntegreerd door het vervaardigen of downloaden van functies via de app. De verstrekte Simulatie-activiteiten mogen alleen en uitsluitend worden geïntegreerd door het vervaardigen of downloaden van functies via de app. Het kopiëren of verspreiden van de Simulatie-activiteiten is niet toegestaan.

 

Gebruik van de Mitipi App

Op voorwaarde dat u zich aan deze Voorwaarden houdt, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet voor sublicentie vatbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Mitipi App. Deze licentieverlening omvat niet: (a) enige doorverkoop of commercieel gebruik van de Mitipi app of de inhoud daarvan; (b) het verzamelen en gebruiken van enige productlijsten of -beschrijvingen; (c) het maken van afwijkend gebruik van de Mitipi app en de inhoud daarvan; of (d) het gebruik van enige datamining’ robots’ of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de Mitipi app. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken toepassen om een van onze handelsmerken, logo’s, inhoud of andere eigendomsinformatie in te sluiten (met inbegrip van de afbeeldingen op deze Site, de inhoud van een tekst of de opmaak/het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken met onze naam, handelsmerk of productnaam zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elke inbreuk op deze voorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke annulering van de toegekende licentie in deze paragraaf zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink aan te maken naar de homepage van Mitipi en de Mitipi-app, zolang de link Ons of onze producten of diensten niet in een valse, misleidende, beledigende of anderszins aanstootgevende vorm afbeeldt. Dit beperkte recht kan op elk moment worden herroepen. U mag geen van onze logo’s of andere eigendomsafbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Elektronische communicatie

Wanneer U de Mitipi app, de Mitpi website gebruikt of e-mails naar Ons stuurt, communiceert U elektronisch met Ons. U stemt in met het elektronisch ontvangen van communicatie van Ons. Wij zullen met U communiceren per e-mail of door kennisgevingen te plaatsen op de Mitipi-app of via onze andere diensten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

 

Aankoop

Aankoopprocedure

Elke geplaatste bestelling is een aanbod om de Dienst te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden geaccepteerd naar inzicht van de Eigenaar. Gebruikers dienen de gewenste Dienst te selecteren, het type en de duur te kiezen die het beste bij hen passen, en pas uit te checken nadat ze de informatie in het Bestellingsoverzicht van de Bestelling zorgvuldig hebben gecontroleerd. De Bestelling wordt geplaatst na bevestiging van de Bestelling en is gebonden aan betaling van het bedrag dat in het Bestellingsoverzicht in rekening wordt gebracht.

De Orderbevestiging houdt geen aanvaarding van de Bestelling in. Het contract komt tot stand op het moment dat de Eigenaar de Bestelling bevestigt op het door de Gebruiker opgegeven emailadres. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te bevestigen indien een of meer van de gekochte Diensten niet beschikbaar zijn. In dit geval zal de Eigenaar de Gebruiker binnen 10 werkdagen na de bestelling op de hoogte stellen van de niet-beschikbaarheid van de aangekochte Diensten – op het e-mailadres dat gekoppeld is aan de aankoop – en zal hij een terugbetaling aanbieden van de door de Gebruiker betaalde bedragen of zal hij aangeven wanneer de diensten weer beschikbaar zullen zijn.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Gebruiker zich inschrijven op de website van Mitipi en de gevraagde gegevens verstrekken. De aangegeven prijzen zijn inclusief belastingen, kosten en heffingen van de geldende wet. De Eigenaar behoudt zich het recht voor de kosten voor verzending/transport in rekening te brengen, kortingen en diverse promoties gedurende het jaar aan te bieden. Voor meer details over de lopende promoties wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens op deze site.

 

Beschikbaarheid, fouten en onjuistheden

Wij werken voortdurend aan de nieuwste versies van ons Product. De beschikbare Producten kunnen onjuist geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen te maken krijgen met vertragingen in het bijwerken van informatie over het Product en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de juistheid of volledigheid van enige informatie, met inbegrip van prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid met betrekking tot het Product niet garanderen en wij doen dit ook niet. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Verlenen van diensten

U gaat ermee akkoord en erkent dat Mitipi AG het recht heeft om elk van zijn diensten naar eigen oordeel en zonder u daarvan op de hoogte te brengen, te wijzigen, aan te passen, te verbeteren of stop te zetten, ook wanneer dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot de informatie die erin is opgenomen. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat Mitipi AG het recht heeft om u diensten te verlenen via dochterondernemingen of verbonden entiteiten.

 

Wedstrijden, loterijen en promoties

Voor wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via het Product beschikbaar worden gesteld, gelden mogelijk regels die losstaan van deze Voorwaarden. Indien u deelneemt aan een Promotie, dient u de toepasselijke regels te lezen. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

 

Huur

Voogdij

Het product blijft tijdens de huurperiode eigendom van Mitipi en de Gebruiker mag het materiaal niet verkopen, ruilen, in pand geven of er afstand van doen. De Gebruiker mag de uitrusting niet onderhouden of herstellen, noch enige identificatie van de uitrusting onleesbaar maken of verwijderen. De Gebruiker zal Mitipi onmiddellijk op de hoogte brengen van elk verlies van of schade aan de uitrusting.

 

Huurperiode

De minimale huurperiode bedraagt twee jaar. Deze gaat in op het moment van betaling van de prijs en wordt bevestigd in de door Mitipi verstuurde e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Indien de Gebruiker de huurperiode na twee jaar wil beëindigen, dient hij het Product aan Mitipi terug te zenden of aan Mitipi te vragen voor hoeveel hij het kan behouden. Indien het Product wegens beschadiging of diefstal niet in verhuurbare staat kan worden teruggegeven, eindigt de huurperiode op de datum waarop de apparatuur door de Gebruiker is vervangen of een factuur voor vervanging is betaald.

 

 

Automatische verlenging

De betalingen gaan in op de datum waarop Gebruikers een betaald abonnement kiezen of een ander bestaand betalingsplan wijzigen. Het abonnement moet bij elke betalingscyclus worden vernieuwd om de voordelen van de betaalde diensten te behouden.

 

Terugkerende abonnementen worden automatisch verlengd via de betaalmethode die de Gebruiker bij de aankoop heeft gekozen. Het vernieuwde abonnement duurt even lang als de oorspronkelijke serviceperiode. De Gebruiker kan de automatische verlenging op elk moment na de eerste twee abonnementsjaren annuleren door zijn voorkeuren voor de gebruikte betaalmethode te wijzigen. Indien de Gebruiker de automatische verlenging annuleert, dan kan Mitipi genoodzaakt zijn om het abonnement op te zeggen wanneer het afloopt.

 

 

Bevelschrift

Mitipi garandeert dat het Product functioneert in overeenstemming met de specificaties. Mitipi zal op eigen kosten defecte apparatuur zo spoedig mogelijk repareren of vervangen. Werkzaamheden die worden uitgevoerd om andere redenen dan hardwarefouten, worden aan de Gebruiker in rekening gebracht.

 

Automatische update van abonnementsplannen

Sommige abonnementsplannen die op Mitipi beschikbaar zijn, kunnen automatisch worden bijgewerkt in geval van overschrijding van de vastgestelde gebruiksdrempels zoals bepaald in het huidige plan van de Gebruiker. In deze gevallen wordt het abonnementsplan automatisch bijgewerkt tot het niveau dat past bij de behoeften van de Gebruiker, zodat de continuïteit van de levering van de Dienst wordt gegarandeerd.

De gebruikte betalingswijzen komen overeen met de betalingswijze die de Gebruiker heeft gekozen voor het abonneren op het oorspronkelijke plan. De Gebruiker is verplicht te controleren of deze betaalmethodes geldig zijn, zodat de automatische update van het abonnementsplan goed kan functioneren. Indien de door de Gebruiker gekozen betaalmethoden ongeschikt of onbruikbaar blijken te zijn, kan de Eigenaar genoodzaakt zijn de levering van de Dienst op te schorten.

De Gebruiker is vrij om deze automatische upgrade functie uit te schakelen via de Service interface of door contact op te nemen met de Eigenaar. In dit geval, echter, als de Gebruiker de maximale gebruiksdrempels overschrijdt zoals bepaald in het gekozen abonnementsplan en er niet in slaagt om zelfstandig de update naar het respectievelijke noodzakelijke plan uit te voeren, kan de Eigenaar gedwongen worden om de levering van de Service op te schorten.

In elk geval zal de Eigenaar zijn uiterste best doen om de Gebruiker via e-mail te waarschuwen bij het naderen van de maximale gebruiksdrempels en dus over de noodzaak om het huidige abonnementsplan bij te werken.

 

Uitschakeling van de dienst, terugtrekking en terugbetaling

Gebruikers kunnen de Dienst te allen tijde stopzetten door gebruik te maken van de hulpmiddelen in de interface van Mitipi of door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar.

Indien uitgeschakeld, kunnen Gebruikers geen aanspraak maken op reeds gedane betalingen, zelfs indien deze betrekking hebben op ongebruikte gedeelten van de gekochte Dienst.

Wanneer de Gebruiker de Dienst uitschakelt voor de tweede jaar na activering van de Dienst, stemt de Gebruiker in met het betalen van de resterende prijs die door de Eigenaar is gecommuniceerd.

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor om, naar eigen oordeel en zonder kosten of verplichtingen voor de Gebruikers in het algemeen, in zeer uitzonderlijke gevallen een vergoeding toe te kennen na evaluatie van de specifieke omstandigheden van het geval.

In overeenstemming met het recht op intrekking kan de Gebruiker binnen 14 dagen vanaf de datum van activering of betaling van de Dienst een verzoek tot terugbetaling indienen, door een kennisgeving te sturen naar de Eigenaar via de contactgegevens in dit document en met inbegrip van alle informatie die nodig is om de aankoop te identificeren waarop de vordering betrekking heeft.

Terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als bij de oorspronkelijke aankoop.

Voor meer informatie of voor hulp met betrekking tot een verzoek om terugbetaling, wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de Eigenaar via de op Mitipi vermelde contactinformatie.

 

Betalingsmethoden

Mitipi maakt gebruik van middelen van derden voor de verwerking van de betaling en is op geen enkele manier verbonden met de verstrekte betalingsinformatie – zoals de creditcard.

Indien de eigenaar van een van deze middelen van derden weigert een betaling te autoriseren, kan de Eigenaar de Service niet leveren en zal daarom niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het uitblijven van levering.

 

Wijziging van het betalingsplan

Gebruikers zijn vrij om het gekozen betalingsplan op elk moment te wijzigen.

Indien de Gebruiker zijn huidige betalingsplan wijzigt, wordt het nog niet gebruikte deel van het vorige plan omgezet in een bonus die pro rata wordt toegekend aan het plan waarnaar de Gebruiker overschakelt, in de vorm van een gratis periode.

Indien een valutaomrekening vereist is, gelden daarvoor de wisselkoerscriteria die in de specifieke paragraaf van dit document zijn vermeld.

Omrekening van valuta’s

De wisselkoers is diegene die door de betalingsverwerker is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke koers, zal Mitipi de koers gebruiken die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld op het moment van de betreffende transactie.

 

Product Disclaimer

GEBRUIK HET PRODUCT ALLEEN VOLGENS DE INSTRUCTIES. Het product kan materialen bevatten waarvan bekend is dat ze schadelijk kunnen zijn als er mee gemanipuleerd wordt, als ze verkeerd gehanteerd worden of als ze gebruikt worden door personen met bepaalde gezondheidsproblemen.  Personen met pacemakers wordt geadviseerd het product NIET te gebruiken, aangezien magneten in het product dergelijke gezondheidsapparatuur kunnen storen. Gebruikers mogen het product NIET demonteren vanwege de aanwezigheid van elektrische onderdelen. Het Product bevat een wisselstroom-gelijkstroomvoeding.  Wegens het gevaar van hoogspanning mag de voeding alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven. Het Product is uitsluitend gecertificeerd voor gebruik met de bijgeleverde voedingseenheid. Onjuist gebruik van het Product en de onderdelen ervan kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Het product is gecertificeerd om te voldoen aan de specificatie van de bestuursorganen voor EMC en stralingsemissies in de regio’s waar het product wordt verkocht.  Wij kunnen echter niet garanderen dat het product onder alle omstandigheden bescherming biedt tegen storingen van andere RF-apparaten. Het Product kan beperkt functioneren als bepaalde omgevingsomstandigheden aanwezig zijn. Mitipi AG is niet verantwoordelijk voor een beperkte werking van het product indien dergelijke omstandigheden zich voordoen. Tot deze omstandigheden behoren onder andere direct zonlicht dat op het product schijnt, extreme hitte of kou buiten de door Mitipi AG geadviseerde bedrijfsgrenzen, extreme vochtigheid en andere omstandigheden. Het Product moet op een afstand van het lichaam worden gehouden en mag alleen op een stabiele ondergrond worden gebruikt. Mitipi AG is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die kan ontstaan door langdurige blootstelling aan ogen en oren.

 

Slijtage

Mitipi AG kan niet garanderen dat het product in goede staat verkeert.  Mitipi AG is daarom niet aansprakelijk voor krassen en beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van het Product, inclusief maar niet beperkt tot vallen, lekken van vloeistoffen, krassen, scheuren, verfschilfers, losse mechanische onderdelen en contact met andere materialen inclusief schoonmaakmiddelen.  Na verloop van tijd kan het Product door overmatig gebruik slijten, inclusief maar niet beperkt tot dode pixels, versleten tact schakelaars & knoppen, pinnen en pads voor het opladen.

Mitipi AG kan geen slijtage dekken die verder gaat dan wat uitdrukkelijk in de Productgarantie wordt gedekt.  Lees de Garantie zorgvuldig door om te begrijpen wat gedekt is.

 

Uitsluiting van garanties

Uw gebruik van het Product is geheel voor uw eigen risico. Het Product wordt geleverd op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. Mitipi AG geeft geen enkele uitdrukkelijke of veronderstelde garantie, goedkeuring of verklaring met betrekking tot de werking van de Mitipi AG website, de informatie, de inhoud, het materiaal of de Producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en de afwezigheid van inbreuk, en garanties dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Mitipi AG, haar dochterondernemingen, filialen en licentiegevers garanderen niet dat a) het Product ononderbroken zal functioneren, veilig zal zijn of op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats beschikbaar zal zijn; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) het Product vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van het Product aan uw eisen zullen voldoen.

Verzameling van informatie

Wanneer u onze Dienst gebruikt, zal informatie verzameld worden over hoe / wanneer / waar de Dienst gebruikt wordt en welke andere producten, diensten, aanbiedingen samen met de Dienst gebruikt worden. Bovendien kan de Dienst informatie verzamelen over de gewoonten van de gebruiker op dagelijkse basis, inclusief de tijd wanneer de gebruiker thuis is, weg is, op bepaalde locaties rond het huis is, deelneemt aan bepaalde activiteiten zoals kan worden bepaald door de Dienst of producten van derden die met de Dienst communiceren.  De omvang van de verzamelde informatie is niet beperkt tot het bovengenoemde.  Door gebruik te maken van de Dienst erkent u dat elke input, gebruik, gedrag, activiteit, functie vermeld of anderszins kan worden verzameld.  Dergelijke informatie zal worden gebruikt om te begrijpen hoe onze Dienst wordt gebruikt.  Wij kunnen deze informatie gebruiken om de prestaties, kenmerken en mogelijkheden van onze Dienst te verbeteren.  Wij behouden ons het recht voor deze informatie te delen met onze ontwikkelings-, technologie- en strategische partners om de ontwikkeling te verbeteren van elk product, dienst of aanbod dat impliciet of expliciet met onze “Service” verbonden kan worden. Tenslotte behouden wij ons het recht voor om deze informatie of samengestelde gegevens naar eigen oordeel te verkopen aan relevante partijen.

 

De Dienst wordt verleend “as is”

De Dienst wordt door de Eigenaar geleverd “as is “, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie voor nauwkeurigheid of beschikbaarheid.

 

Onderbreking van de dienstverlening

De Eigenaar behoudt zich het recht voor functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen en de Service op te schorten of zelfs te beëindigen, tijdelijk of permanent. In het geval van definitieve stopzetting zal de Eigenaar er alles aan doen om Gebruikers de mogelijkheid te geven hun gegevens die in het bezit zijn van de Eigenaar in te trekken.

 

Doorverkoop van diensten

Het is de gebruiker niet toegestaan enig deel van Mitipi en zijn Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, die rechtstreeks of via een geschikt doorverkoopprogramma wordt verleend.

 

Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers, naar eigen zeggen, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige claim of eis, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en honoraria, door een derde partij naar aanleiding van of ontstaan uit de inhoud van de Gebruiker, gebruik maken van of verbonden zijn met de Service, schending van deze Voorwaarden of schending van de rechten van derden.

 

Verboden gebruik

De Dienst zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Gebruikers mogen niet:

Mitipi of een deel ervan terug te draaien, te ontleden, uit elkaar te halen, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken;

elke technologie omzeilen die door Mitipi of haar licentiegevers wordt gebruikt om de inhoud te beschermen die via haar toegankelijk is;

de inhoud die via Mitipi ter beschikking wordt gesteld, te kopiëren, op te slaan, te bewerken, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken of op welke manier dan ook te wijzigen;

een robot, spider, zoekmachine of ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot een deel van Mitipi of de inhoud ervan, deze op te vragen, te scrapen of te indexeren;

Mitipi, de Mitipi-app en haar Producten verhuren, leasen of in sublicentie geven;

belasteren, misbruiken, intimideren, bedreigen of op andere wijze de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit);

inhoud te verspreiden of te publiceren die onwettig, aanstootgevend, onrechtmatig, belasterend of ongepast is;

de Gebruiker mag geen van de Sjablonen kopiëren-plakken of integreren in afwijking van de instructies die door de Eigenaar zijn gegeven over hoe de Sjablonen zelf moeten worden geïntegreerd (bijv. door andere gereedschappen of scripts te gebruiken dan de vermelde, etc.);

Mitipi te gebruiken op een andere ongepaste manier die in strijd is met deze Voorwaarden.

 

Privacyverklaring

Voor informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens, moeten de Gebruikers de privacyverklaring van Mitipi raadplegen, dat hierbij als onderdeel van deze Voorwaarden wordt beschouwd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle merken, nominaal of figuurlijk, en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die verschijnen met betrekking tot Mitipi, de app Mitipi en zijn Producten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en worden beschermd door de geldende wetten op de merken en door de internationale verdragsverdragen die hierop betrekking hebben.

De Service en zijn oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van de door de gebruikers geleverde inhoud), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Mitipi AG en zijn licentiegevers. Zonder onze schriftelijke toestemming mag de inhoud niet verkocht, gereproduceerd of verspreid worden. Handelsmerken, dienstmerken en logo’s van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

 

Leeftijdsvoorwaarden

De gebruikers verklaren dat zij meerderjarig zijn volgens hun toepasselijke wetgeving. In geen enkel geval mogen personen onder de 16 jaar Mitipi, de Mitipi-app en de Mitipi-producten gebruiken.

 

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Mitipi en alle functies die toegankelijk zijn via Mitipi, de Mitipi-app en haar Producten worden aan de Gebruikers ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van de Overeenkomst, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, die niet door de wet wordt vereist. In het bijzonder is er geen garantie voor de geschiktheid van de aangeboden diensten voor de specifieke doelstellingen van de Gebruiker. Mitipi en de via Mitipi toegankelijke functies worden door de Gebruikers op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

De Eigenaar is, binnen de grenzen van het toepasselijke recht, alleen aansprakelijk voor contractuele en niet-contractuele schade aan Gebruikers of derden op grond van opzet of grove nalatigheid, wanneer deze directe en rechtstreekse gevolgen zijn van de activiteit van Mitipi. Daarom is de Eigenaar niet aansprakelijk voor:

Alle verliezen die een niet direct gevolg zijn van de schending van de Overeenkomst door de Eigenaar;

Elk verlies van zakelijke mogelijkheden en elk ander verlies, zelfs indirect, dat door de Gebruiker kan worden geleden (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, opbrengst, inkomen, verwachte besparingen, gegevens, gebruik, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of andere immateriële verliezen, enz;)

Schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van Mitipi die te wijten zijn aan overmacht, of althans aan onverwachte en onvoorzienbare gebeurtenissen en in elk geval onafhankelijk van diens wil en buiten de controle van de Eigenaar vallen, waaronder, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, storingen of onderbrekingen van telefoon- of elektriciteitsverbindingen, het internet en/of andere communicatiemiddelen, ontoegankelijkheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten van derden of toepassingen;

Onjuist of ongeschikt gebruik van Mitipi, de Mitipi-app en haar Producten door Gebruikers of derden.

Schade aan persoonlijke eigendommen inclusief maar niet beperkt tot producten van derden die door de Dienst worden gecontroleerd, onroerend goed, verwondingen, ongevallen, verlies van leven gerelateerd aan of resulterend uit uw toegang tot of gebruik van de Dienst.

IN SOMMIGE JURIDISCHE GEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Mitipi AG jegens u voor alle schade (anders dan vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) het bedrag van honderd dollar ($100,00) overschrijden.

 

Wijzigingen van deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen door een kennisgeving binnen Mitipi te publiceren.

Gebruikers die Mitipi na de bekendmaking van de wijzigingen blijven gebruiken, accepteren de nieuwe Voorwaarden in hun geheel.

 

Overdracht van het contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle of bepaalde rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden door overdracht of uit te besteden, zolang de rechten van de Gebruiker onder deze Voorwaarden niet worden beïnvloed.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

 

Contacten

Alle communicaties in verband met Mitipi moeten worden verzonden via de contactpersonen die in dit document worden vermeld.

 

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden verwijderd en zullen de overige bepalingen ongewijzigd blijven en van kracht blijven.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Voorwaarden en elk geschil betreffende de uitvoering, interpretatie en geldigheid van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wet, de jurisdictie van de staat en aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waar de Eigenaar zijn maatschappelijke zetel heeft. Een uitzondering op deze regel is van toepassing in gevallen waar de wet voorziet in een exclusieve jurisdictie voor consumenten.

 

Online dispuutregeling voor consumenten

De consument die in Europa woont, moet zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting heeft opgericht dat voorziet in een buitengerechtelijke methode om geschillen op te lossen die verband houden met en voortvloeien uit online verkoop- en servicecontracten. Als gevolg hiervan kunt u, als u een Europese consument bent, gebruik maken van dit platform voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit het online contract dat is aangegaan met de Eigenaar.

De Eigenaar is beschikbaar voor vragen via het emailadres onder de informatie van de Eigenaar in dit document.

 

Definities

Algemene voorwaarden (of Voorwaarden)

Deze Algemene Voorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar vormen.

 

Ontvangst bestelverwerking

Duidt de e-mail aan die de Eigenaar verstuurt bij ontvangst van de bestelling.

 

Bestellingsbevestiging

Duidt de e-mail aan die de Eigenaar verstuurt als verzendbevestiging op het moment dat de gekochte producten, of delen ervan, worden verzonden.

 

Voorbeeld van een intrekkingsformulier

Geadresseerd aan de Eigenaar [met gebruik van hun volledige contactgegevens]: Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*), besteld op (*)/ontvangen op (*), Naam van consument(en), Adres van consument(en), Datum

 

Dienst

De diensten die de Eigenaar aan de Gebruiker aanbiedt via www.mitipi.com, Mitipi Website, Mitipi Mobiele Applicaties, Mitipi Hardware Apparaten en elk ander Mitipi merkaanbod.

 

Site

De diensten die door de Eigenaar aan de Gebruiker worden aangeboden via www.mitipi.com, via de Mitipi Mobiele Applicatie en eventuele andere Mitipi Websites.

 

Product

De producten die door de Eigenaar aan de Gebruiker worden aangeboden via Mitipi Kevin, Mitipi Hardware Apparaten en alle andere hardwares van het merk Mitipi.

 

Gebruiker

De natuurlijke of rechtspersoon die, in het kader van het beheer van een website, gebruik maakt van de door Mitipi geleverde Producten of Diensten.

 

Laatste update: 17 augustus, 2020

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Sold
 • Shipping
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0
[]